[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Otwarty zwój proroctwa
Otwarty zwój proroctwa
Paweł Kopiel
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 230 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  maj 2019
Kategoria: religia
ISBN:
978-83-7564-574-3
35.00 zł
ISBN:
978-83-7564-579-8
16.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
Cheruby

Aby zrozumieć symbolikę jeźdźców, należy najpierw zrozumieć, jaką rolę w proroctwie pełnią Cheruby i kim one w ogóle są. Cheruby wywołują każdego jeźdźca z osobna, za każdym razem jeden z nich wywołuje jednego z jeźdźców. Hebrajskie słowo Cherubim znaczy silni, co wskazuje, że otrzymały one od Boga niemałą władzę. Zobaczmy więc, co Biblia mówi na temat Cherubów:

O Panie Zastępów, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, Ty sam jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. (Iz 37;16 – Modlitwa Ezechiasza w obliczu zagrożenia asyryjskiego).


Wtedy ci trzej jakby jednym głosem wysławiali, wychwalali i błogosławili Boga, mówiąc w piecu:
Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców – pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości – chwalebne i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały – chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa – chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na Cherubach zasiadasz – pełen chwały i wywyższony na wieki.
(Dn 3;51-56 – Widzimy tu cztery okresy: patriarchalny, przybytku, Królestwa niebieskiego i panowania nad narodami).

Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej
Chadzałeś, pośród błyszczących kamieni.[…]
Pod wpływem rozkwitu twego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej i jako cherub opiekun zniknąłeś, spośród błyszczących kamieni.
(Ez 28;14.16 – Mowa przeciw królowi Tyru).

Posłuchaj, Pasterzu Izraela, Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij, przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem! Wzbudź Twą potęgę i przyjdź nam na pomoc! (Ps 80;2-3 – Wymienione plemiona stacjonowały po zachodniej stronie przybytku. Psalm ten dotyczy Stanów Zjednoczonych. Patrz dalej).

Pan króluje: drżą narody; zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie.
Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy
(Ps 99;1-2.

Widać więc wyraźnie, że zasiadanie na Cherubach oznacza władzę nad narodami, symbolizują one również cztery oddziały Izraela, obozujące w czasie wędrówki na pustyni po czterech stronach namiotu przybytku. Oddział dowodzony przez pokolenie Judy znajdował się po stronie wschodniej, przez Rubena po stronie południowej, przez Efraima po stronie zachodniej a przez Dana po stronie północnej. Każdy kierunek posiada w Biblii swoją symbolikę: północ i południe to kierunki wrogów Boga, bałwochwalców i ateistów, wschód i zachód symbolizują posłuszeństwo Bogu, przy czym wchód odnosi się także do zwycięstwa i początku.

Czwórka
Ważna jest także symbolika liczby cztery: u Ezechiela i w Apokalipsie świętego Jana cztery wiatry wiejące z czterech narożników ziemi oznaczają wojnę światową, która doprowadzi do przywrócenia państwa Izraelskiego (chodzi tutaj o izraelitów z ducha, czyli chrześcijan) (Ez 37;1-14). Gniew Pana trwa do czwartego pokolenia (Lb 14;18). Daniel widział cztery bestie walczące z Bogiem na przestrzeni wieków (Dn 7;1-8). Potop, który wyniszczył grzeszników, trwał czterdzieści dni, Bóg prowadził izraelitów przez pustynię czterdzieści lat, po to, by wymarło pokolenie wychowane w Egipcie, Jezus przez czterdzieści dni pościł i zmagał się z szatanem na pustyni, Moabitkę Rut, która opuściła swój naród i zamieszkała w Izraelu, dzieliły od Dawida cztery pokolenia. Pod koniec życia Dawida doszło do czterech wojen z Filistynami, w każdej Dawida usiłował zabić olbrzym, byli to: Iszbo-be-Nob zabity przez Abiszaja; Safa, którego zabił Sibbekaj Chuszatyta; Goliat z Gat zabity przez Elchanana oraz olbrzym, który posiadał po sześć palców u rąk i nóg, o cztery za dużo, został on zabity przez Jonatana, bratanka Dawida. To właśnie po tych wydarzeniach Dawid wygłosił swój apokaliptyczny Psalm 18, jest on bardziej zrozumiały przy zastosowaniu kluczy z Księgi Objawienia oraz Księgi Daniela, i tak np. zdanie Lecąc cwałował na cherubie, a skrzydła wiatru go niosły (2Sm22;11), można rozumieć jako Działał za pomocą Swego narodu, a poprzez wojny wywyższało się Jego imię (2Sm 21;15-22;51).
Wszystkie te przykłady dają jasno do zrozumienia, że czwórka jest nierozerwalnie związana z walką. Cztery cheruby, które reprezentują cztery królestwa, stoczą walkę. Wszystkie one oddają cześć Bogu, jednakże robią to w różny sposób, przez co chwała Boża spoczywa tylko na jednym z nich. Podobnie jak cherub przed potopem, tak i ten, który nie ma jeszcze królestwa, stoi na drodze rodzaju ludzkiego, do drzewa żywota. Walka Jakuba z nadprzyrodzoną istotą i otrzymanie od niej błogosławieństwa jest typem pokonania tej przeszkody. Bóg za pomocą jednego z narodów wybije mieszkańcom ziemi biodro. Biodra i lędźwie są miejscem grzesznych skłonności (Rdz 46;26. Syr 47;19). Jutrzenka w sensie proroczym oznacza czasy królowania Syna Bożego.
Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która święci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach (2P 1;19).
Kiedy Słowo Boże zostanie wypróbowane w ogniu i wszyscy ujrzą zbawcze dzieła, wtedy właśnie wzejdzie dzień (Rdz 32;25-33).
© 2004-2017 by My Book
×