[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy - poradnik nie tylko dla służb BHP i kadry zarządzającej
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy - poradnik nie tylko dla służb BHP i kadry zarządzającej
Jerzy Dudek
Wydawca:My Book
Format, stron: B5 (170 x 240 mm), 91 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  maj 2014
Kategoria: poradniki
ISBN:
978-83-7564-446-3
33.50 zł
ISBN:
978-83-7564-448-7
10.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
Od autora 8
„Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy (IOBP)” – przykład 10
1. Cel instrukcji 10
2. Przedmiot i zakres instrukcji 11
3. Odpowiedzialność i uprawnienia 11
4. Istotne określenia – definicje 11
5. Kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji bezpiecznej pracy 16
5.1. Prowadzący eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych 16
5.2. Poleceniodawca 16
5.3. Dopuszczający 17
5.4. Koordynujący 18
5.5. Kierujący zespołem pracowników 18
5.6. Nadzorujący 19
5.7. Kierownik robot 20
5.8. Członkowie zespołu pracowników 20
5.9. Łączenie funkcji przy pracach na polecenie pisemne 21
6. Ogólne zasady organizacji bezpiecznej pracy 22
6.1. Podział pracy i formy wydawania poleceń 22
6.2. Ogólne zasady wydawania poleceń pisemnych i dopuszczania do pracy 22
6.3. Ewidencjonowanie i rejestrowanie poleceń pisemnych 24
6.4. Ścieżka obiegu poleceń pisemnych na pracę 25
6.5. Przygotowanie miejsca pracy 25
6.6. Dopuszczenie do pracy 26
6.7. Przerwy w pracy 26
6.8. Zakończenie pracy 28
6.9. Zasady organizacji pracy wykonywanej przez obcych wykonawców 29
6.10. Zasady ogólne związane z dopuszczeniem do pracy ekip zewnętrznych 29
6.11. Wystawianie poleceń wykonawcom zewnętrznym 30
6.12. Wykonywanie prac przez pracowników własnych na terenie innych zakładów 31
7. Zasady bezpiecznego wykonania prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 31
7.1. Ogólne zasady organizacyjne 31
7.2. Ogólne wymagania podczas prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach stosowanych w procesie wytwarzania energii 34
7.3. Ogólne wymagania podczas prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach sieci ciepłowniczych 37
7.4. Ogólne wymagania podczas eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych 39
7.5. Ogólne wymagania podczas eksploatacji oraz prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 41
7.6. Ogólne wymagania podczas wykonywania robot budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i montażowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części 44
8. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz inne kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu niektórych prac 44
9. Zasady ewidencji i kontroli sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej (ŚOI) 45
9.1. Ogólne zasady użytkowania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej 45
10. Instrukcje eksploatacji 47
10.1. Ogólne zasady opracowywania instrukcji eksploatacji 47
11. Wykaz aktów prawnych: 48
12. Spis załączników: 50
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie 52
Wykaz prac (w zakładzie), które należy wykonywać przez co najmniej dwie osoby, w celu asekuracji 55
Wykaz osób upoważnionych do występowania w charakterze poleceniodawcy 58
Wykaz osób upoważnionych do występowania w charakterze dopuszczającego 59
Wykaz osób upoważnionych do występowania w charakterze koordynującego 60
Ewidencja poleceń pisemnych 61
Polecenie wykonania pracy 62
Ewidencja sprzętu dielektrycznego 68
Ramowy wykaz robot budowlanych, przy których obowiązuje każdorazowo opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i/lub instrukcji 69
Wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych 71
Wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokości 75
Ogólne wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych 81
Wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych 84
Wykaz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji stanowiskowych bhp 91
© 2004-2022 by My Book
×