[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Udział czynnika społecznego w orzekaniu w polskim i amerykańskim procesie karnym
Udział czynnika społecznego w orzekaniu w polskim i amerykańskim procesie karnym
Karolina Wieczorek
Wydawca:My Book
Format, stron: B5 (170 x 240 mm), 171 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  wrzesień 2012
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-361-9
45.00 zł
ISBN:
978-83-7564-362-6
15.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
Spis treści

1 Zasada udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 9
§ 1 Istota udziału czynnika społecznego w procesie karnym 9
§ 2 Modele udziału czynnika społecznego w składzie organu rozstrzygającego 15
§ 3 Udział przedstawicieli społeczeństwa w składach sądzących jako jedna z procesowych gwarancji niezawisłości sędziowskiej 21
2 Ustrojowy model ławnika w świetle obowiązującego ustawodawstwa polskiego 25
§ 1 Procedura wyboru ławników na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 25
§ 2 Ławniczy skład sądu 36
§ 3 Uprawnienia i obowiązki ławników 43
§ 4 Przesłanki wyłączenia ławnika ze składu sądu 46
3 Udział ławników w orzekaniu w polskim procesie karnym na podstawie badań prawnoempirycznych 50
§ 1 Aktywność ławników w toku rozprawy 50
§ 2 Aktywność ławników podczas narady sędziowskiej i głosowania nad orzeczeniem 54
§ 3 Odrębność postaw ławnika i sędziego zawodowego w orzekaniu 60
§ 4 Zdanie odrębne a odmienność stanowisk w składach ławniczych 64
4 Rozpoznanie sprawy karnej przez amerykańską ławę przysięgłych 68
§ 1 Konstytucyjna gwarancja procesu przed bezstronnym sądem przysięgłych i jej interpretacja 68
§ 2 Ograniczanie dostępu do ławy przysięgłych w sprawach karnych na podstawie orzeczeń Sądu Najwyższego 79
§ 3 Problem możliwości zrzeczenia się przez oskarżonego rozprawy przed ławą przysięgłych 87
5 Ustalanie składu ławy przysięgłych 94
§ 1 Kwestia liczebności ławy przysięgłych w świetle orzeczeń Sądu Najwyższego USA 94
§ 2 Problematyka vicinage i venue w odniesieniu do ławy przysięgłych 100
§ 3 Tworzenie list kandydatów do ławy przysięgłych 106
§ 4 Selekcja kandydatów voir dire 111
6 Dostęp ławy przysięgłych do zgromadzonego materiału dowodowego i jego ocena 122
§ 1 Zakazy dowodowe oraz fakty znane sędziemu z urzędu 122
§ 2 Zwiększanie aktywności ławy przysięgłych w toku postępowania dowodowego 128
§ 3 Sposoby wpływania na ocenę poszczególnych dowodów przez ławę przysięgłych 132
7 Narada i formowanie werdyktu w amerykańskim procesie karnym 137
§ 1 Wpływ instrukcji sędziego na kształt werdyktu 137
§ 2 Większość wymagana do podjęcia werdyktu 144
§ 3 Skutki niejednomyślnej ławy przysięgłych (the hung jury) 147
8 Ocena udziału czynnika społecznego w orzekaniu na gruncie polskiej i amerykańskiej procedury karnej 152
Bibliografia polskojęzyczna 163
Bibliografia anglojęzyczna 166
© 2004-2022 by My Book
×